หน้าแรก
ข่าวสาร
ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บทความสำหรับประชาชน
บทความสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษา
โรงพยาบาลที่มีบริการด้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ทำงานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สมัครสมาชิก

หนังสือแนะนำ
 
สารบัญ

พัฒนาการตามวัย
         - ด้านร่างกาย
         - ด้านอารมณ์
         - ด้านสังคม
         - ด้านความคิด การเรียนรู้
         - ด้านจริยธรรม

ทักษะที่ต้องส่งเสริม
        - การช่วยเหลือพึ่งตนเอง
        - การมีวินัยในตนเอง
        - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
        - ความคิดจินตนาการ
        - การเข้าสังคม
        - การเลียนแบบพ่อแม
        - การรับรู้เอกลักษณ์ทางเพศ
        - ความสามารถในการใช้ภาษา
        - รากฐานของจริยธรรม

แนวทางการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
        - เตรียมความพร้อมให้ลูกรักเพื่อเข้าโรงเรียนอนุบาล
        - พัฒนา EQ ให้ลูก
        - เลี้ยงลูกให้มีความมั่นใจในตัวเอง
        - เลี้ยงลูกให้ถูกเพศ
        - เลี้ยงลูกให้มีระเบียบวินัย
        - ส่งเสริมการเล่นที่เหมาะสม

ปัญหาตามวัยและวิธีการแก้ไข
       - ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน
       - ปฏิกิริยาเด็กต่อการเจ็บป่วยและเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
       - ปัญหาพี่น้องอิจฉากัน
       - เด็กมีสมาธิสั้น
       - ลูกบุญธรรม
       - เด็กพิการ

 


 

 
Copy Right 2005 © Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand
Designed by SYSTOP CO.,LTD.