หน้าแรก
ข่าวสาร
ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บทความสำหรับประชาชน
บทความสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษา
โรงพยาบาลที่มีบริการด้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ทำงานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สมัครสมาชิก

หนังสือแนะนำ
 

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ
บทนำ
ส่วนที่ 1  ความสำคัญของวัยรุ่น
                - เป้าหมายการพัฒนาวัยรุ่นเพื่อให้ได้ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
ส่วนที่ 2 ความเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่น
                - ร่างกาย
                - อารมณ
                - สติปัญญาและการเรียนรู้
                - การเข้าสังคม
                - การปรับตัว
                - จิตใจ
                - จริยธรรม
ส่วนที่ 3 ประเด็นสำคัญในการดูแลวัยรุ่น
                -  ครอบครัวที่สมดุล : บทบาทและต้นแบบ
                - ความเชื่อและมุมมอง
                - บรรยากาศที่ดี
                - ความสัมพันธ์
                - ความคาดหวังของพ่อแม
                - หลักการในการส่งเสริมพัฒนาวัยรุ่น
                - เทคนิคพ่อแม่ที่วัยรุ่นไม่ชอบ
                - กติกาและการลงโทษ
                - การสื่อสารกับวัยรุ่น
                - กิจกรรมของวัยรุ่น
                - ทักษะชีวิต
                - หลักการเปลี่ยนพฤติกรรมในวัยรุ่น
ส่วนที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
                - อาหารสำหรับวัยรุ่น
                - การดูแลผิวพรรณ
                - ยาเสพติดกับวัยทีน
ส่วนที่ 5 เพศศึกษา
                - พัฒนาการทางเพศ
                - ความรักหรือความตื่นเต้น ท้าทาย
                - เพศศึกษา
                - แนวทางส่งเสริมเพศศึกษาที่บ้าน
                - การดูแลตนเอง
                - เรียนรู้เรื่องความปลอดภัย
                - ให้โอกาสเรียนรู้จักเพศตรงข้าม
                - การคุมกำเนิด
                - โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ
ส่วนที่ 6 การเข้าสู่สภาวะความเป็นผู้ใหญ่
ส่วนที่ 7 ปัญหาที่พบบ่อยในวัยรุ่น
               - ไม่มีเพื่อน
               - คบเพื่อนไม่ด
               - ชอบแกล้งน้อง
               - สงสัยว่าจะเป็นตุ๊ด
               - ปัญหาการเรียน
               - ใช้ยาเสพติด
               - มีเพศสัมพันธ
               - คิดฆ่าตัวตาย
 

 
Copy Right 2005 © Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand
Designed by SYSTOP CO.,LTD.