หน้าแรก
ข่าวสาร
ชมรมจิตแพทย์เด็กและ
วัยรุ่นแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
บทความสำหรับประชาชน
บทความสำหรับแพทย์
แนวทางการรักษา
โรงพยาบาลที่มีบริการด้าน จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
สถานที่ทำงานจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
สมัครสมาชิก

 
 
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
ศ.กิตติคุณ พญ.พยอม อิงคตานุวัฒน์ ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ ที่ปรึกษา
ศ.พิเศษ พญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา ที่ปรึกษา
ศ.คลินิกนพ.กวี สุวรรณกิจ ที่ปรึกษา
ศ.เกียรติคุณ พญ.อรพรรณ ทองแตง ที่ปรึกษา
พญ.สุพัฒนา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
พญ.อัมพร โอตระกูล ที่ปรึกษา
ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ที่ปรึกษา
รศ.นพ.อัมพล สูอำพัน ที่ปรึกษา
พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ประธานชมรม
ผศ.นพ.พนม เกตุมาน รองประธาน
พญ.วรุณา กลกิจโกวินท์ ทะเบียน & เหรัญญิก
ศ.พญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ วิชาการ
ผศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ วิชาการ
ผศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล วิชาการ
ผศ.นพ.ปราโมทย์ สุคนิชย์ วิชาการ
ผศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี วิชาการ
นพ.ณัทธร ทิพยรัตร์เสถียร วิชาการ
ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
ผศ.พญ.สุวรรณี พุฒิศรี ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
พอ.หญิงนวพร หิรัญวิวัฒน์กุล ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
นพ.พิสาส์น เตชะเกษม ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
นพ.อนุพงศ์ สุธรรมนิรันดร์ ฝ่ายเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน
พญ.ปราณี เมืองน้อย เลขานุการ
Copy Right 2005 © Child and Adolescent Psychiatric Society of Thailand
Designed by SYSTOP CO.,LTD.